Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Политиката за защита на личните данни регулира обработването на лични данни на физически лица във връзка с предлаганите от нас продукти и услуги.
Политиката за защита на личните данни не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) или друго относимо законодателство.
Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно. То е с единствена цел Вие, като потребител да може да получите всички предлагани от нас продукти или услуги.

Категории лични данни:

В зависимост от конкретните цели и основания се обработват посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им. Предоставените от Вас данни са необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения от търговец към клиент:
– Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
– Данни, събирани при плащане по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване в уеб сайта;
– Данни от профила ви за достъп до уеб сайта – потребителско име, история на заявките / поръчките;
– Адрес за доставка.

Правни основания и цели за събиране и обработка на лични данни:

– Тези данни, предоставени от Ваша страна се обработват с цел възникване или изпълнение на правоотношенията ни, включително отправяне и/или защитата ни по правни претенции, както и изпълнение на наши задължения, свързани със счетоводна, данъчна и друга отчетност, свързана пред публичните власти.
– Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
– Издаване на фактури;
– За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

– Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени стоки;
– Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи.

Други администратори на лични данни, обработващи данни:

– Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, член на ЕС, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

Срок за съхранение на личните Ви данни:

Посочените данни ще обработваме през целия период на валидност на правоотношенията ни, както и след това, до изтичане на законно определените давностни срокове за търсене на отговорност във връзка с тези правоотношения, както от страните, така и от компетентните публични власти (5 години в общия случай).
Личните данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната конвенционална защита.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
– Може да поискате информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
– Може да изискате да бъдат заличени или коригирани личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
– Може да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг.

Важно!
Ние не можем да носим отговорност, ако личните Ви данни по регистрация станат обект на хакерска атака, насочена към уеб сайта или към компанията, доставчик на хостинг услуги.

Ако имате някакви въпроси, възражения или коментари относно Политиката за защита на личните данни, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.
Версия на документа 0.8.4